Trefwoorden

Via het trefwoorden registeren vind je via trefwoorden, aan dit trefwoord verbonden, artikelen.
5
5% regeling
A
Aanprakelijkheid ouders voor kosten van verzorging en opvoeding
Aansprakelijkheid na ontslag
Aansprakelijkheid tegenover derde
Aanvangsvergoeding
Aanvraag bijstand jongere onder de 27 jaar
Aanvraag pgb
Aanvullende inkomensondersteuning
Afgeleide woonplaats
Afwezigenbewind
Afwezigheidsbewind
Afzien opleggen maatregel
Afzien van boete bijstand
Afzien van invordering
Afzien van terugvordering
Algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan
Algemene heffingskorting
Algemene heffingskorting minstverdienende partner
Algemene nabestaandenwet
Alleenstaandeouderenkorting
Alternatieve geneeswijzen
Ambtshalve toekennen energietoeslag
Anw aanvragen
Anw recht op
Arbeidskorting
Arbeidsongeschikt en bijstand
Arbeidsplaatsvoorzieningen
Arbeidsurenverlies ww
Awir-schuldeiser
B
Babyuitzet
Banenafspraak
Bankbeslag
Bankvordering
Bbz aanvragen
Beëindigende zelfstandige
Beginnende zelfstandige
Begrippenlijst ww
Beheerrekening bewindvoering
Beheersbevoegdheid bewind
Beheersonbevoegdheid bewind
Beloning bewindvoerder
Beloning mentor
Beloning mentorschap
Beloning pgb
Beloning start en einde bewind
Beloning verhuizing
Beloning woningontruiming
Bem
Benadelingshandeling ww
Benoeming bewindvoerder
Benoeming curator
Benoeming mentor
Beschikbaarheid ww
Beschikkingsbevoegdheid onderbewindgestelde
Beschut werk
Beslag op roerende zaken
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
Betaling ww
Betalingsonmacht en ww
Betwiste en verjaarde vordering msnp
Bevoegdheden rechtbank
Bewindvoerder als formele procespartij
Bezitter of eigenaar
Bezittingen in natura
Bijstand als borgtocht
Bijstand als geldlening
Bijstand om niet
Bijzonder inkomen
Bijzondere bijstand aanvragen
Bijzondere bijstand bewindvoering
Bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan
Binnenvaartschipper
Boedelbeschrijving bewindvoering
Boedelbeschrijving curator
Bronheffing en beslagvrije voet
Bruto terugvorderingen
Budgetbeheer
Budgethouder
Buitengerechtelijke incassokosten
Buitenwettelijk begunstigend beleid
D
Dagloon berekenen
De vertegenwoordigingsbevoegdheid
Den bosch
Detentie en bijstand
Dieetkosten, dieetpreparaten, diëtetiek
Doel curatele
Doelgroep mentorschap
Doelgroepen bbz
Doorbetaling vaste lasten bij detentie
Doorbetaling vaste lasten inrichting
Doorlopende machtiging
Draagkracht en bijzondere bijstand
Draagkracht inkomen
Draagkracht vermogen
Dubbele kinderbijslag intensieve zorg
E
Eigen bijdrage rechtshulp
Eigenrisicodrager ww
Einde recht op ww
Eindrekening- en verantwoording
Elektronisch derdenbeslag
Evaluatieverslag curatele
Executietraject
Executieverkoop inboedel
F
Feitelijke handelingen van niet-vermogensrechtelijke aard
Fraudeschuld gemeente
I
Identificatieplicht
Immateriële schadevergoeding
Informatiebevoegdheden gerechtsdeurwaarder
Informatieplicht schuldenaar
Ingangsdatum bbz
Inherente afwijkingsbevoegdheid
Inkomen en energietoeslag
Inkomen in natura
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Inkomenssuppletie
Inkomensverrekening ww
Inkomsten naast ww-uitkering
Inkomstenvrijlating alleenstaande ouder ioaw(82)
Inleiding beslagvrije voet
Inleiding mentorschap
Inleiding vtlb
Intakegesprek wgs
Integrale aanpak wgs
Interen op vermogen
Intrekken aanvraag
Intrekken uitkering
Invordering
L
Leefgeldrekening bewindvoering
Levensloopverlofkorting
Loonbeslag
Loondispensatie
Loonkostensubsidie
Loonkostenvoordeel
Loonsuppletie
Loonvordering
N
Nadere verplichtingen
Nalatenschap, verhaal op
Niet aanhouden van een woning
Niet beheersen nederlandse taal
Niet geüniformeerde verplichtingen
No-risk-polis
Noodfonds energie
Norm 18-21 jaar
Norm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Norm inrichting
Norm pensioengerechtigden
O
Onderhoudsplicht voor kinderen van 18,19 en 20
Ondernemer in de binnenvaart
Onderzoek gezamenlijke huishouding
Onkostenvergoedingen
Ontbinding schuldregeling
Ontheffing arbeidsverplichting bijstand
Ontheffing arbeidsverplichtingen ioaw
Ontheffing arbeidsverplichtingen ioaz
Ontslag bewindvoerder
Ontslagname baanwisseling
Op geld waardeerbare activiteiten
Opzegtermijn ww
Orthopedisch schoeisel
Oudere zelfstandige
Overgangsrecht beslagvrije voet
Overlijden onderbewindgestelde
Overname dossiers
Overnamekosten
Overwerk, vakantiegeld en overhevelingsposten
R
Rechtsvermoedens gezamenlijke huishouding
Recidive boete
Recidive maatregel
Reiskosten scholier
Reiskosten student
Rekening en verantwoording bewindvoering
Rekening en verantwoording curatele
S
Samenwerkingsverbanden bbz
Schema boete
Schema terugwerkende kracht/ kosten al voldaan
Schenking, verhaal op
Scholingsregeling ww
Schoolkosten
Schuldbemiddeling
Schulden
Schulden belastingdienst schuldregeling
Sociaal medische indicatie smi
Standaard verhogingen vtlb
Startende zelfstandige
Starterskrediet uwv
Startersregeling ww
Stookkosten
Stuiting van de verjaring
U
Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
Uitsluiting recht op bijstand
Uitsluitingsgronden ioaw
Uitsluitingsgronden ww
Uitstel of verlaging van betaling bbz
Uitzonderingen handelingsonbekwaamheid
V
Vakantiegeld arrest
Vaststellen van vermogen
Verantwoordingsvrij bedrag
Verblijf in buitenland
Verhaal ex-partner
Verhaal van schulden bewindvoering
Verhaalsverbod
Verhuis- en inrichtingskosten
Verjaring
Verjaring boete
Verjaring en executoriale titels
Verjaring en verrekening
Verjaring invordering
Verjaringstermijn aansprakelijkheid
Verkorte aanvraagprocedure
Verlaging beslagvrije voet
Vermogen
Vermogensrechtelijk belang
Vermogensvaststelling
Verplichte beslagvolgorde
Verplichting administratie bbz
Verplichtingen bbz
Verrekenen belastingdienst
Verrekenen van inkomsten
Verrekenen vordering
Verschil bewind en curatele
Vervaltermijn terugvordering
Verzekeringsplicht ww
Verzoekschriftenprocedure
Voorbereidingsperiode
Voorkomen werkloosheid ww
Voorwaarden recht op bijstand
Voorwaarden wajong 2015
Vordering tot onverschuldigde betaling
Vordering uit ongerechtvaardigde verrijking
Vreemdelingen en bijstand
Vrijlating inkomsten doelgroep loonkostensubsidie
W
Waarschuwing boete bijstand
Wacht- en doorlooptijd wgs
Weigeringsgronden ww
Werkeloze startende zelfstandige
Werkhervatting ww
Wet normering buitengerechtelijke incassokosten
Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag
Wet vereenvoudiging wajong
Wijzigingsformulier/inkomstenformulier ww
Woonkostentoeslag
Woonlasten betaald door derden
Woonplaats aanvrager bijzondere bijstand