Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HANDBOEKBEWIND 2022

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In de onderstaande algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Abonnement: Een overeenkomst tot het periodiek leveren van Producten en/of Diensten.

Content: Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen die door DE WIJSMAKER zijn of worden uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld in het Handboekbewind, met uitzondering van software.

DE WIJSMAKER: De eenmanszaak, DE WIJSMAKER, die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een offerte en/of aanbieding aan of Overeenkomst met een Opdrachtgever.

Diensten: Alle door DE WIJSMAKER aangeboden Diensten die onderdeel zijn van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandelingen tussen DE WIJSMAKER en Opdrachtgever, waaronder, maar niet uitsluitend opleidingen, cursussen en het gebruik van het handboek van DE WIJSMAKER.

Gebruiker: Een natuurlijk persoon, zijnde Opdrachtgever zelf of een aan haar verbonden natuurlijk persoon, die volgens de overeenkomst of algemene voorwaarden het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van (onderdelen van) het handboek van DE WIJSMAKER en/of software.

Beheerder: Een natuurlijk persoon, zijnde Opdrachtgever zelf of een aan haar verbonden natuurlijk persoon, die volgens de overeenkomst of algemene voorwaarden het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van (onderdelen van) het handboek van DE WIJSMAKER en/of software en online beheerstaken kan uitvoeren zoals het aanmelden van gebruikers, het verwijderen van gebruikers, inzage in PE punten van gebruikers binnen de eigen groep en het continueren of beëindigen van het abonnement.

Redacteur: Een natuurlijk persoon, zijnde Opdrachtgever zelf of een aan haar verbonden natuurlijk persoon (of personen), die volgens de overeenkomst of algemene voorwaarden het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van (onderdelen van) het handboek van DE WIJSMAKER en/of software (CMS) en online redacteurswerkzaamheden kan uitvoeren zoals het plaatsen van interne nieuwsberichten, het plaatsen van beleid/ werkinstructies en het koppelen hiervan aan de betreffende inhoud van het handboek.

Opdrachtgever: De (rechts)persoon die DE WIJSMAKER een opdracht geeft voor het verlenen van Diensten, of daarvoor een offerte ontvangt.

Overeenkomst: De Overeenkomst tussen DE WIJSMAKER en Opdrachtgever, afgesloten via een offerte/ samenwerkingsvoorstel of via de website www.handboekbewind.nl zelf.

Producten: Alle door DE WIJSMAKER aangeboden zaken die het onderwerp zijn van een aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling tussen DE WIJSMAKER en Opdrachtgever, waaronder, maar niet uitsluitend handboeken en fysieke media- of gegevensdragers.

Software: De door (licentiegevers van) DE WIJSMAKER ontwikkelde software.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten door DE WIJSMAKER aan Opdrachtgever en maken deel uit van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever.
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn alleen geldig als deze schriftelijk of via de mail zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend of akkoord bevonden.
 3. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

ARTIKEL 3 – OFFERTES

 1. Alle offertes van DE WIJSMAKER zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. Als een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Opdrachtgever, heeft DE WIJSMAKER het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor DE WIJSMAKER slechts bindend, als dit uitdrukkelijk schriftelijk door DE WIJSMAKER is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 hebben offertes van DE WIJSMAKER een beperkte geldigheidsduur van 8 werkdagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is DE WIJSMAKER gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht DE WIJSMAKER niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte genoemde prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE  OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt alleen tot stand door ofwel de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door DE WIJSMAKER van een opdracht van Opdrachtgever na ontvangst van een opdracht, ofwel bestelling via de website door Opdrachtgever en een bevestiging van die bestelling per e-mail aan de Opdrachtgever door DE WIJSMAKER, of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende overeenkomst door DE WIJSMAKER. Een overeenkomst kan schriftelijk ondertekend worden door beide partijen of via de e-mail door beide partijen worden bevestigd/ akkoord bevonden.
 2. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
 3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Opdrachtgever.
 4. Een Overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. De keuze van partijen is in de individuele Overeenkomst vastgelegd.
 5. DE WIJSMAKER is te allen tijde gerechtigd tot wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van Content, Diensten en/of Producten. Als naar de mening van DE WIJSMAKER sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Opdrachtgever over die wijziging vooraf berichten. Als de wijziging naar de mening van DE WIJSMAKER daartoe aanleiding geeft, zal DE WIJSMAKER met Opdrachtgever in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content, Diensten en/of Producten overeengekomen vergoeding.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Alle opgegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, valutaverschillen en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is DE WIJSMAKER gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 3. De tarieven zullen per 1 januari van ieder jaar in ieder geval worden herzien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (het CPI van oktober, voorliggend aan de start van de Overeenkomst =100). Los daarvan kunnen afwijkende prijzen gelden per jaar, dit wordt altijd vooraf kenbaar gemaakt.
 4. Indien de uitvoering van de opdracht aan DE WIJSMAKER op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is DE WIJSMAKER gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies.
 5. De betaling van de facturen van DE WIJSMAKER dient effectief te geschieden in de valuta als aangegeven op de betreffende facturen, binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bankgiroafschriften van DE WIJSMAKER aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 6. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen richting DE WIJSMAKER heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van DE WIJSMAKER op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
 7. Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, en ook de kosten van door DE WIJSMAKER in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.
 8. Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van DE WIJSMAKER telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door DE WIJSMAKER. DE WIJSMAKER is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen.
 9. DE WIJSMAKER is gerechtigd een naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen.
 10. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien DE WIJSMAKER hiertegen niet binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

ARTIKEL 6 – ABONNEMENTEN BASIS EN PLUS VERSIE

6.1.    Tenzij anders overeengekomen, hebben abonnementen (basis en plus versie) een looptijd van 12 (twaalf) maanden. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode zoals genoemd in de factuur van DE WIJSMAKER aan Opdrachtgever.

6.2.    De prijzen van abonnementen worden door DE WIJSMAKER vooraf op jaarbasis bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.3.    Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 6.1 wordt het abonnement automatisch beëindigd. De beheerder ontvangt 6 weken en 4 dagen voor einde abonnement een reminder en kan zelf het abonnement verlengen op zijn accountpagina. De verlenging is voor 12 maanden. DE WIJSMAKER maakt op de website kenbaar als de prijs of belangrijke voorwaarden gewijzigd zijn ten opzichte van het jaar ervoor, met uitzondering van het verhogen aan de hand van de Consumentenprijsindexcijfer (CPI).

6.4     Bij beëindiging van het abonnement wordt de opdrachtgever (beheerder, redacteuren en alle gebruikers) geblokkeerd en worden alle beleid/nieuwsstukken die ze mogelijk hebben aangemaakt op grond van artikel 24.3 gedepubliceerd. Na 1 jaar na beëindiging van het abonnement worden alle bestanden, werkinstructies en koppelingen definitief verwijderd. De gebruiker/ beheerder moet zelf het certificaat van deelname downloaden uit het handboek voordat het abonnement afloopt of een gebruiker uit dienst gaat.

ARTIKEL 7 – LEVERINGSTERMIJNEN n.v.t.

 ARTIKEL 8 – KLACHTEN

Alle klachten over Diensten en/of Producten dienen binnen 14 (veertien) dagen na ontstaan van de klacht van de desbetreffende Dienst(en) en/of Product(en) aan DE WIJSMAKER schriftelijk kenbaar zijn gemaakt. DE WIJSMAKER zal de klacht binnen 14 dagen behandelen. Als een Opdrachtgever vorenstaande nalaat, vervalt elke aanspraak tegenover DE WIJSMAKER ter zake gebreken in de Dienst(en) en/of Product(en).

ARTIKEL 9 – DIENSTVERLENING DE WIJSMAKER n.v.t.

ARTIKEL 10 – GARANTIE

10.1.  Elk gebruik van de Diensten en/of Producten is voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

10.2.  Opdrachtgever garandeert dat zij de Diensten en Producten niet zal gebruiken:

a. op een zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van DE WIJSMAKER en/of van derden en/of op een andere onrechtmatige wijze, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten van DE WIJSMAKER en/of rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

b. in strijd met een geldende wet- of regelgeving en/of

c. in strijd met de bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 11 - VRIJWARING

11.1. Opdrachtgever is gehouden DE WIJSMAKER te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin DE WIJSMAKER mocht vervallen doordat derden een vordering op DE WIJSMAKER instellen ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid tegenover Opdrachtgever in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

11.2.  Indien DE WIJSMAKER uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden DE WIJSMAKER zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DE WIJSMAKER, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DE WIJSMAKER en derden, daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 12 – PERSOONSGEGEVENS-PRIVACY

12.1.  De mogelijkheid bestaat dat DE WIJSMAKER in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.2.  Indien DE WIJSMAKER persoonsgegevens verwerkt, zal dit artikel gelden als een verwerkersovereenkomst tussen DE WIJSMAKER en Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever wordt aangemerkt als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: “AVG”) en DE WIJSMAKER als verwerker.

12.3.  DE WIJSMAKER zal volgens de AVG handelen en de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt adequaat en deugdelijk beveiligen. DE WIJSMAKER zal passende, technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand ter techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. DE WIJSMAKER zal de persoonsgegevens gescheiden houden van andere informatie.

12.4.  DE WIJSMAKER zal de persoonsgegevens die zij verkrijgt van Opdrachtgever uitsluitend verwerken ten behoeve van het leveren van Diensten of Producten. DE WIJSMAKER zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Opdrachtgever geen gebruikmaken van de persoonsgegevens voor eigen doeleinden of doeleinden van derden.

12.5.  Voor zover DE WIJSMAKER derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst zullen ook derden gehouden zijn aan de gelijkluidende verplichtingen zoals die ook voor DE WIJSMAKER in het kader van dit artikel gelden.

12.6. DE WIJSMAKER verzamelt en verwerkt informatie betreffende Opdrachtgever en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt ermee in dat DE WIJSMAKER de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden.

12.7. Als extra beveiliging van de gegevens werkt inloggen met 2 traps autenticatie.

ARTIKEL 13- AANSPRAKELIJKHEID

13.1.  DE WIJSMAKER is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van DE WIJSMAKER bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. DE WIJSMAKER is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

13.2.  DE WIJSMAKER is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.

31.3.  De aansprakelijkheid van DE WIJSMAKER is in ieder geval beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de door Opdrachtgever bij DE WIJSMAKER geplaatste order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.4.  DE WIJSMAKER is niet aansprakelijk voor schade als de Opdrachtgever niet binnen 30 (dertig) dagen na kennis te hebben genomen van de schade-oorzaak DE WIJSMAKER per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk stelt en haar de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schade-oorzaak te verrichten.

ARTIKEL 14 – OVERMACHT

14.1.  Indien DE WIJSMAKER door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is DE WIJSMAKER gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van DE WIJSMAKER op betaling door Opdrachtgever voor reeds door  DE WIJSMAKER verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. DE WIJSMAKER zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal DE WIJSMAKER alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.2.  Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor DE WIJSMAKER tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van DE WIJSMAKER of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van DE WIJSMAKER kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt.

ARTIKEL 15 - WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/SCHADEVERGOEDING/OPSCHORTING

15.1.  Als:

a.    Opdrachtgever haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt; of

b.    een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt naar de mening van DE WIJSMAKER; of

c.    Opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens DE WIJSMAKER niet of niet geheel nakomt; of

d.    Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of

e.    beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever,

wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens DE WIJSMAKER onmiddellijk opeisbaar zijn. DE WIJSMAKER is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd DE WIJSMAKER’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. DE WIJSMAKER is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

15.2.  De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeelte te ontbinden in het geval DE WIJSMAKER toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post, waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakomingen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

15.3.  In het geval Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel op prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerk voor ongedaan making, tenzij DE WIJSMAKER ten aanzien van die prestaties in verzuim is. De bedragen die DE WIJSMAKER voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen DE WIJSMAKER al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven mitsdien verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

15.4.  Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven ook hun werking houden na de beëindiging van de Overeenkomst.

ARTIKEL 16 – INFORMATIEPLICHT/ GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 17 - HOOFDELIJKHEID

17.1.  Als met Opdrachtgever verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 18 – UITVOERING DOOR  DERDEN  n.v.t.

ARTIKEL 19 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding over auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
 2. DE WIJSMAKER behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, lesmateriaal, huiswerkopdrachten, examenopgaven, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen etc. De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van DE WIJSMAKER ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE WIJSMAKER niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Opdrachtgever is aan DE WIJSMAKER per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding, onverlet het recht van DE WIJSMAKER om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 20 - TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, onverminderd het recht van DE WIJSMAKER een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

ARTIKEL 21 – WIJZIGINGEN

21.1.  DE WIJSMAKER is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard als DE WIJSMAKER niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van DE WIJSMAKER dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen. 

HOOFDSTUK 2 - BIJZONDERE BEPALINGEN: CONTENT

ARTIKEL 22 – ALGEMEEN

22.1.  Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen in het algemeen deel van de voorwaarden.

22.2.  Voor zover er tegenstrijdigheid is tussen het algemeen deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden die betrekking hebben op de content, prevaleren deze specifieke voorwaarden.

ARTIKEL 23 – GEBRUIKSRECHT

23.1.  DE WIJSMAKER verleent Opdrachtgever het recht om de Content voor een beperkte duur te gebruiken in overeenstemming met het abonnement. Het recht om de Content te gebruiken is niet exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar. Opdrachtgever krijgt uitsluitend het recht om, volgens de instructies en de specificaties van DE WIJSMAKER: op afstand toegang te krijgen tot de Content; de Content in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren; niet-substantiële gedeeltes van de Content op te slaan of te printen en/of een bewijs van citaat met inachtneming van de Auteurswet Content over te nemen in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van Opdrachtgever wordt gemaakt, gebruikt of verzonden.

23.2.  Opdrachtgever gebruikt de content uitsluitend door het aantal gebruikers zoals overeengekomen en uitsluitend ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering. Opdrachtgever stelt de Content niet aan derden beschikbaar.

23.3   Opdrachtgever mag de Content niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, samenvoegen met andere werken of daaruit afgeleide werken creëren of anderszins.

ARTIKEL 24 – MUTATIE NIEUWE VERSIES, ONDERHOUD EN EXTRA INHOUD

24.1.  DE WIJSMAKER installeert nieuwe Content en updates automatisch in alle beschikbare informatie. Ook technische updates van het systeem worden automatisch geïnstalleerd.

24.2.  Door DE WIJSMAKER kunnen nieuwe extra content uitgebracht worden die niet valt onder het reguliere gebruik zoals e-learning modules. DE WIJSMAKER zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Het is niet verplicht voor Opdrachtgever om de nieuwe Content aan te schaffen.

24.3   In de plus versie kan aanvullend worden afgesproken dat DE WIJSMAKER specifiek namens de opdrachtgever content gaat plaatsen in de nieuwsberichten en op het dashboard. De opdrachtgever kan er ook voor kiezen om een redacteur aan te wijzen die zelf toegang krijgt tot het plaatsen van nieuwsberichten en bestanden, dit in overleg met DE WIJSMAKER. Dit zijn dan berichten en bestanden die enkel bedoeld zijn voor de gebruikers van de opdrachtgever die het handboek gebruiken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten en bestanden. Opdrachtgever kan DE WIJSMAKER verzoeken om een onderhoudsovereenkomst aan te gaan voor deze extra Content.

ARTIKEL 25 - GARANTIES

25.1.  Door DE WIJSMAKER kan niet gegarandeerd worden dat de Content vrij is van gebreken en zonder onderbrekingen zullen werken. Ook geeft DE WIJSMAKER geen garanties over geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

25.2.  Voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Opdrachtgever of van derden is DE WIJSMAKER niet aansprakelijk. Voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet, is DE WIJSMAKER eveneens niet aansprakelijk.

25.3. Voor de nakoming van eventuele door DE WIJSMAKER verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om de Content te gebruiken, is Opdrachtgever verantwoordelijk.

ARTIKEL 26 – GEGEVENS EN GEBRUIKERS, INLOGGEN EN 2 TRAPS AUTHENTICATIE

26.1.  Opdrachtgever heeft inloggegevens nodig om gebruik te kunnen maken van de Content. De inloggegevens zijn persoonlijk en mogen slechts door 1 persoon worden gebruikt. Bij meerdere personen binnen 1 bedrijf ontvangt iedereen eigen inloggegevens over het aantal licenties dat is afgesproken.

26.2.  De inloggegevens moeten door opdrachtgever geheim worden gehouden. Opdrachtgever dient onverwijld DE WIJSMAKER in kennis te stellen van een vermoeden of weet of reden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen. Voor het gebruik van de Content door derden via de inloggegevens van Opdrachtgever is Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk. Opdrachtgever stelt DE WIJSMAKER schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van de Content door derden via inloggegevens van Opdrachtgever.

26.3.  Voor al het gebruik van de Content door gebruikers is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk. Opdrachtgever staat ervoor in dat gebruikers de bepalingen van de Overeenkomst naleven.

26.4    Alleen e-mailadressen van het kantoor zelf mogen worden gebruikt en toegevoegd door de opdrachtgever/ beheerder. Privé email adressen worden door ons verwijderd.

26.5 Gebruikers loggen in met hun zakelijk e-mail adres en wachtwoord en als zij uitloggen of op een andere plek inloggen (bijvoorbeeld als zij thuiswerken) dan is 2 traps authenticatie vereist via Google oe Microsoft authenticator (een app). SMS inlog is alleen nog mogelijk voor bestaande gebruikers. 

ARTIKEL 27 – JURIDISCHE HELPDESK-FAIR USE POLICY. BASIS EN PLUS VERIE

27.1.  Opdrachtgever/gebruiker kan via de helpdesk functie via het handboek vragen indienen met betrekking tot de onderwerpen die in het handboek worden genoemd en die verduidelijking behoeven. Hieronder vallen niet de nieuwsberichten, behalve als deze hierna in het handboek zelf worden verwerkt. Het hoofdstuk overige inkomensregelingen is uitgesloten van de juridische helpdesk. Samen met een vraag kan er ook een bewijsstuk worden meegestuurd of een brief.

27.2.  DE WIJSMAKER zal deze vragen trachten te beantwoorden en voorzien van een kort antwoord of advies voorzien retour zenden naar de gebruiker via de mail of telefonisch een advies geven binnen 2 werkdagen. De helpdesk is bedoeld om de gebruiker af en toe de mogelijkheid te geven om juridische hulp te ontvangen. Het is niet de bedoeling om vragen te stellen als het antwoord zelf te vinden is in het handboek. Er wordt geen hulp verleent bij bezwaar/ beroepsprocedures of andere juridische geschillen. Het betreft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

27.3.  Voor al het uiteindelijke gebruik van adviezen die voortvloeien uit de helpdesk vragen door gebruikers is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

27.4   Als een opdrachtgever of gebruiker(s) naar mening van DE WIJSMAKER te veel of te complexe vragen stellen dan geven wij standaard het advies om juridische hulp in te schakelen.

ARTIKEL 28 – PE PUNTEN branchevereniging en bijscholingseis kwaliteitsbureau CBM. PER 2022: PLUS VERSIE

28.1.  Indien gewenst kunnen opdrachtgevers die aangesloten zijn bij een branchevereniging die aan DE WIJSMAKER voor het handboek PE-punten heeft toegekend deze punten sparen door het handboek te gebruiken.

28.2.  Iedere maand kan een gebruiker maximaal 0,5 punten sparen tot maximaal van 6 PE punten per jaar door actief het handboek te gebruiken.

28.3.  Het handboek van DE WIJSMAKER registreert de actieve leestijd door per gebruiker bij te houden hoeveel deze actief gebruik maakt van het handboek. Actief gebruik voor 0,5 PE punt per maand wil zeggen minimaal 30 minuten gebruik. Alles wordt automatisch opgeslagen en verwerkt. Er wordt bijgehouden wat iemand leest. Ook wordt na 30 minuten niet meer geregistreerd of iemand het handboek gebruikt, immers de PE-punten zijn dan al behaald.

28.4   De gebruiker kan op zijn persoonlijke accountpagina zien of hij in een maand al voldoende actief gebruik heeft gemaakt van het handboek. Als een gebruiker in een maand niet voldoende actief gebruik maakt van het handboek ontvangt de gebruiker die maand geen 0,5 PE punten. De punten zijn in een andere maand niet in te halen. Als een gebruiker halverwege het jaar lid wordt dan kan hij dat jaar nog maximaal 3 PE punten sparen.

28.5   Voor alle gebruikers geldt het volgende: iedere wettelijk vertegenwoordiger mag ieder jaar het Handboek Bewind opgeven als voldaan aan de bijscholingseis. Dit kan voor zowel het vermogensrechtelijke als het niet-vermogensrechtelijke deel. Een curator mag niet in 1 jaar het Handboek opgeven voor zowel het vermogensrechtelijke als niet vermogensrechtelijke deel.

Om aan de accountant/ LKB CBM aan te tonen dat er PE-punten zijn gespaard kan de gebruiker hiervan een pdf-bestand maken en dit downloaden van de accountpagina. Ook de beheerder kan dit doen namens de gebruikers. De gebruiker of beheerder draagt er zorg voor dat het certificaat voor het einde van het abonnement is opgeslagen op de eigen server. Dit geldt ook als de gebruiker halverwege het jaar zijn dienstverband beëindigd bij de opdrachtgever.

28.6   Bij alle abonnementen afgesloten per 2022 kan alleen gebruik worden gemaakt van de PE punten/ studiepunten bij de plus versie van het Handboek. In de basis versie van het handboek worden geen PE/ studiepunten geregistreerd.

28.7   In de plus versie worden ook de gevolgde Webinars die onderdeel zijn van de plus versie vermeldt op het certificaat van deelname.

Artikel 29- BASIS EN PLUS VERSIE 2022

29.1  De opdrachtgever kan kiezen tussen een basis- of basis en plusversie. De basisversie geeft toegang tot het Handboek, de helpdesk (artikel 27) en 10% korting op alle opleidingen en trainingen in de open inschrijving. De plusversie houdt in dat de gebruiker PE/ studiepunten kan sparen (zie artikel 28) en twee Webinars gratis kan volgen, eens in het voorjaar en eens in het najaar. Ook kan alleen bij de plus versie een redacteur worden aangesteld die eigen nieuws enof beleid/ werkinstructies kan toevoegen aan het Handboek. 

29.2  Het is niet verplicht te kiezen voor de plus versie. Kiest de opdrachtgever voor de plus versie dan geldt deze voor alle gebruikers die ook de basis versie hebben.

29.3   De 10% korting op open inschrijving geldt voor alle gebruikers zolang de overeenkomst duurt. Na de overeenkomst is geen korting meer mogelijk, ook niet bij voorinschrijving. De korting geldt alleen voor de open inschrijving.

29.4   De Webinars zijn digitaal en duren ieder 1 uur. De inhoud wordt vooraf bekend gemaakt en gaan over onderwerpen die in het Handboek staan. Voor deelname aan de Webinars moet de gebruiker zich vooraf aanmelden via DE WIJSMAKER. De Webinar kan niet worden ingehaald als de gebruiker niet meedoet en kan niet worden ingewisseld voor geld of korting.